e-İşlemler

e-İşlemler

ÇÖZÜMLER

e-İşlemler

e-Fatura

Kimler e-Arşiv Fatura Kullanmalı ?

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)

Türkiye’de 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-Fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan e-Fatura belgesi yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamındaki “fatura” belgesi ile aynı niteliklere sahiptir. E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için kağıt ortamında fatura (e-Arşiv uygulamasına dahil olanlar/dahil olma zorunluluğu getirilenler ise ilgili uygulamaya dahil oldukları tarihten itibaren e-Arşiv Fatura) düzenlemek zorundadırlar.

e-Fatura Geçiş Kapsamı

e-Fatura neden kullanmalısınız ?

 • Uygulamalarımız ile kağıt fatura kesmekten farklı bir işlem yapmadan TL, Dövizli, Tevkifatlı, İhracat, İhraç Kayıtlı, Kamu, DMO vb. faturalarınızı kolaylıkla oluşturabilir ve entegratör portalıne giriş yapmadan gönderebilirsiniz.
 • İhtiyaç durumunda e-faturalarınızı Offline ya da Online oluşturup gönderebilirsiniz.
 • Tüm satışlarınızda e- fatura düzenleyin, ÖKC kullanmaktan kurtulun.
 • Kullanım kolaylıkları ile e-Fatura geçişlerinizi şimdiden planlamanızı ve geçiş işlemlerinizi başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.
  Mevcut Durum 2021 2022

Tüm mükellefler için brüt satış hasılatı tutarı

5 Milyon TL

4 Milyon TL ve Üzeri

(01.07.2022)

3 Milyon TL Üzeri

(Takip Eden Yılın 7. Ayından İtibaren)

e-Arşiv Fatura

Kimler e-Fatura Kullanmalı ?

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef grupları genişletilerek, e-Arşiv Faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcının talebine göre kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir


Mezkur Genel Tebliğ kapsamında; Başkanlıktan e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olma izni alan mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Buna göre aşağıda belirtilen mükelleflerden;
• 01/01/2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olanlar
• Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları,

01/01/2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren faturalarını e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadır.
Ayrıca, 01/01/2020 tarihinden sonra “e-fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olan/olacak mükellefler” e-fatura uygulamasına geçilen tarihte, ilgili tarihten itibaren işe başlayan “aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet aracıları” ise işe başlama tarihlerinden itibaren 3 ay içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.


• E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce; 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarının 30 bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5 bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura “olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

e-Arşiv Fatura Geçiş Kapsamı

e-Fatura neden kullanmalısınız ?

 • Uygulamalarımız ile kağıt fatura kesmekten farklı bir işlem yapmadan TL, Dövizli, Tevkifatlı, İhracat, İhraç Kayıtlı, Kamu, DMO vb. faturalarınızı kolaylıkla oluşturabilir ve entegratör portalıne giriş yapmadan gönderebilirsiniz.
 • İhtiyaç durumunda e-Arşiv faturalarınızı Offline ya da Online oluşturup gönderebilirsiniz.
 • Tüm satışlarınızda e-Arşiv fatura düzenleyin, ÖKC kullanmaktan kurtulun.
 • Kullanım kolaylıkları ile e-Arşiv Fatura geçişlerinizi şimdiden planlamanızı ve geçiş işlemlerinizi başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.
  2022

Tüm mükellefler için brüt satış hasılatı tutarı

Vergi mükellefi olmayanlara 5.000 TL ' yi ve vergi mükelleflerine her yıl açıklanan fatura düzenleme sınırının (2022 yılı için 2000 TL) üzerinde olan işlemler için e-Arşiv fatura düzenlemesi, zorunlu hale gelmiştir. (01.03.2022)

e-İrsaliye

Kimler e-İrsaliye Kullanmalı ?

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliye uygulaması, kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır.

Bu düzenleme kapsamında; Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.

Yine ilgili düzenleme kapsamında aşağıda sayılan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
 • Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
 • Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
 • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

Ayrıca yukarıda belirtilen mükelleflerden (Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler dahil) , 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) işe başlayacak olanlar için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

e-İrsaliye Fatura Geçiş Kapsamı

e-İrsaliye neden kullanmalısınız ?

 • Uygulamaları teslimat adresi tanımlayarak irsaliyelerinizi kolaylıkla oluşturabilir ve entegratör portaline giriş yapmadan gönderebilirsiniz. yapmadan gönderebilirsiniz.
 • İhtiyaç durumunda e-irsaliyelerinizi Offline ya da Online oluşturup gönderebilirsiniz.
 • Kullanım kolaylıkları ile e-İrsaliye geçişlerinizi şimdiden planlamanızı ve geçiş işlemlerinizi başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.

e-Müstahsil

Kimler e-Müstahsil Kullanmalı ?

•    E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 01/07/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.
•    Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler, 01/01/2020 tarihi itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.


E-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Müstahsil Makbuzu” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Ayrıca yukarıda belirtilen mükelleflerden (Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler dahil) , 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) işe başlayacak olanlar için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

e-Müstahsil Geçiş Kapsamı

e-Müstahsil neden kullanmalısınız ?

 • Uygulamamıza teslimat adresi tanımlayarak Müstahsil Makbuzlarınızı kolaylıkla oluşturabilir ve entegratör portalıne giriş yapmadan gönderebilirsiniz.
 • İhtiyaç durumunda e-Müstahsillerinizi Offline ya da Online oluşturup gönderebilirsiniz.
 • Kullanım kolaylıkları ile e-Müstahsil geçişlerinizi şimdiden planlamanızı ve geçiş işlemlerinizi başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.

e-Defter

Kimler e-Defter Kullanmalı ?


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. 
Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.  
Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır.

7-2018 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler

3 SN ELEKTRONİK DEFTER GT (01.01.2020)


e-Defter neden kullanmalısınız ?

 • e-defter uygulamasından bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 • e-defter gönderiminde şematron kontrollerinin tamamı yapılır ve Entegratör portalında defter imzalanarak GİB e gönderilir.
 • Kullanım kolaylıkları ile e-defter geçişlerinizi şimdiden planlamanızı ve geçiş işlemlerinizi başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.

e-İşlemler Paketi Satın Al

Ürünü satın almak için size en yakın bayimize ulaşabilir veya iletişim bilgilerinizi bize göndererek size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.